-2 °C

11 m/s (Koillinen)

-36 cm

Kokkolan Satama sai rahoitusta 3 miljoonaa euroa

Kokkolan Satama sai rahoitusta 3 miljoona euroa POWER-4-FUTURE – Voimaa Kokkolan sataman kestävän kehityksen infrahankkeisiin.

POWER-4-FUTURE-projekti kehittää Kokkolan sataman infrastruktuuria Hopeakiven satamanosassa ja Kantasatamassa vastaamaan kasvaviin kuljetustarpeisiin.

Projektissa Hopeakiven satamaa kehitetään erityisesti tuulivoimalakomponenttien kuljetuksia varten. Satamanosaan rakennetaan uusi laituri ja laiturin taustalle uutta lastinkäsittelyaluetta. Rahdin takamaakuljetuksia edistetään laajentamalla ja pidentämällä olemassa olevaa raiteistoa. Uusia raiteita rakennetaan n. 1 450 raidemetriä.

Lisäksi projektissa suunnitellaan Kantasataman satamanosaan uusi laituri ja sille roro-ramppi kumipyöräliikennettä varten. Uusi laituri tulee mahdollistamaan kumipyöräliikenteen Kokkolan satamassa. Tämä uusi liikennemuoto tulee palvelemaan useita teollisuudenaloja sekä sataman läheisyydessä että laajemmalla alueella Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Infran kehitysprojekti alkoi tammikuussa 2021 ja valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä. Projektin kokonaisbudjetti on n. 9,8 miljoonaa euroa, josta CEF-tuki on n. 3,0 miljoonaa euroa.

POWER-4-FUTURE-projekti on mukana EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelman investointitukea saavien hankkeiden listalla ja tukisopimusneuvottelut ovat alkaneet.

Lue lisää rahoitetuista hankkeista LVM:n tiedotteesta: https://www.lvm.fi/-/suomi-sai-eu-rahoitusta-liikennehankkeille-ennatykselliset-80-78-miljoonaa-euroa-1784063

CINEA:n tiedote: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eu-invests-eur-54-billion-support-key-projects-across-continent-2022-06-29_en

POWER-4-FUTURE – Karleby Hamn utvecklar hållbara infrastrukturprojekt

POWER-4-FUTURE-projektet utvecklar infrastrukturen i Karleby Hamn i Silverstens- och Stamhamnen för att möta de växande transportbehoven.

I projektet kommer hamnområdet Silverstenshamnen att utvecklas för att möta kraven för transporterna av vindkraftverk. En ny kaj byggs i hamnområdet och ett nytt lasthanteringsområde bakom kajen. Godstransporter mot inlandet kommer att främjas genom att bygga ut och förlänga befintliga järnvägar. Cirka 1 450 meter nya spår kommer att byggas.

Dessutom planeras en ny kajplats och en ro-ro-ramp för bl.a långtradar trafik i Stamhamnen.  Den nya ro-ro-trafiken kommer att betjäna flera industrier både i närheten av hamnen och i ett större område i mellersta och norra Finland.

POWER-4-FUTURE-projektet är med på listan över projekt som beviljas medfinansiering från EU:s Connecting Europe Facility (CEF) program. Förhandlingarna om bidragsavtalen har inletts.

POWER-4-FUTURE-projektet påbörjades i januari 2021 och kommer att slutföras i slutet av 2025. Den totala budgeten för projektet är cirka 9,8 miljoner euro, varav EU har beviljat CEF-medfinansieringen på cirka 3,0 miljoner euro.

Läs mer om de finansierade projekten i LVM:s pressmeddelande:

https://www.lvm.fi/tiedotteet/uusimmat (Obs! Pressmeddelandet har inte ännu publicerats på svenska)

CINEA:s pressmeddelande (på engelska): https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eu-invests-eur-54-billion-support-key-projects-across-continent-2022-06-29_en

G-4ZN8NKFKBQ