-2 °C

11 m/s (Koillinen)

-39 cm

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista

Tärkeä tiedote: Uusia kohteita sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen. Sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksia koskevan asetuksen liitteisiin on lisätty 20 uutta kohdetta, poistettu kaksi vanhaa kohdetta ja laajennettu kahta nykyistä kohdetta.

Lisätyt kohteet ovat Sodankylän lentopaikka ja Fingrid Oyj:n uudet kantaverkon muuntoasemat sekä uusi varavoimalaitos. Lisäksi asetukseen on lisätty uudet satama-alueet: Hamina, Kotka, Hanko, Kokkola, Turku, Oulu ja Rauma. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen aluetta laajennetaan. Asetuksesta poistetaan kaksi Fingrid Oyj:n käytöstä poistunutta muuntoasemaa. Asetusmuutos tulee voimaan 1.7.2018.

Poliisilain nojalla annettavalla sisäministeriön asetuksella voidaan rajoittaa liikkumista tai oleskelua kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi. Asetuksella voidaan myös kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tuonti kohteeseen. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon. Voimassaolevassa asetuksessa liikkumis- ja oleskelurajoitusalueita on yhteensä 106. Alueisiin kuuluu muun muassa lentopaikkoja, satamia, vankiloita, muuntoasemia, voimalaitoksia ja tehdasalueita.

Rajoitusten tarkoituksena on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet ovat usein turvallisuudelle hyvin vaarallisia ja niillä liikkuminen edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Asetuksessa edellytetään, että rajoituksen alainen kohde merkitään selkeästi ja tarvittaessa aidataan käyttötarkoituksen kannalta keskeisimmät alueet.

Lue lisää asetuksesta sekä ministeriön tiedotteesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2018/sk20180480.pdf


Nya områden i inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

Inrikesministeriet  20.6.2018 13.39
PRESSMEDDELANDE 72/2018

Till bilagor till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse har fogats 20 nya områden, två gamla områden har strukits och två nuvarande områden har utvidgats.

De tillfogade områdena är Sodankylä flygplats och Fingrid Abp:s nya områden för stamnätets  transformatorstationer samt ett nytt område för reservkraftsaggregat. Till förordningen har dessutom fogats följande nya hamnområden: Fredrikshamn, Kotka, Hangö, Karleby, Åbo, Uleåborg och Raumo. Området för Olkiluoto kärnkraftverk utvidgas. Ur förordningen stryks två Fingrid Abp:s transformatorstationer som inte längre används. Den ändrade förordningen börjar gälla den 1 juli 2018.

Genom inrikesministeriets förordning som utfärdas med stöd av polislagen kan trafik eller vistelse begränsas på ett område eller i dess omgivning på grund av den fara som området utgör eller utsätts för. Genom förordningen kan det också förbjudas att föremål som äventyrar säkerheten förs till området. Den som bryter mot begränsningen kan dömas till böter. Den gällande förordningen innehåller sammanlagt 106 områden som omfattas av begränsning av trafik och vistelse. Bland områdena finns bl.a. flygplatser, hamnar, fängelser, transformatorstationer, kraftverk och fabriksområden.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten eller egendomen på området eller skydda människor som vistas på eller utanför området. På de områden som omfattas av en begränsning av trafik och vistelse finns ofta allvarliga säkerhetsrisker och man måste känna området mycket väl om man rör sig där. I förordningen förutsätts att det område som omfattas av en begränsning tydligt märks ut. De viktigaste områdena med hänsyn till områdets användningssyfte ska vid behov inhägnas.

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

Ytterligare information:
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, heidi.aliranta@intermin.fi

G-4ZN8NKFKBQ