+15 °C

5 m/s (Lounas)

+10 cm

Power-4-Future

EU-rahoitus vahvistaa Kokkolan sataman asemaa virheässä siirtymässä

Euroopan unioni myönsi kesäkuussa Kokkolan Sata­ma Oy:lle 3 miljoonan euron investointiavustuksen. Power-4-Future-hankkeessaan Kokkolan Satama käyttää 10 miljoonaa euroa Hopeakiven sataman ja Kantasataman kehittämiseen. Investoinneilla luo­daan edellytyksiä esimerkiksi merituulivoiman ra­kentamiselle ja raideliikenteen kehittämiselle.

–EU-rahoitus parantaa edellytyksiä kehittää Kok­kolan satamaa yleissatamana, joka palvelee en­tistä laajemmin erilaista tavaraliikennettä, kuten pro­jektikuljetuksia ja konttikuljetuksia, kertovat Kokkolan Sataman talouspäällikkö Vuokko Kalliokoski ja tekni­nen päällikkö Tapio Lampinen, joka toimii myös Po­wer-4-Future-hankkeen projektipäällikkönä.

Hanke käsittää kolme investointikohdetta; Hopea­kiven laiturin pidentämisen 120 metrillä, uusien kent­täalueiden rakentamisen Hopeakiven satamaan sekä junaraiteiden lisärakentamisen noin 1,5 kilometrin pi­tuudelta. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy suunnittelu­rahoitus, joka käytetään Kantasataman rantalaiturin uudistamisen sekä roro-rampin rakentamisen suun­nittelukustannuksiin.

Kantasataman investoinnit ovat nekin euromääräi­sesti mittavat. Kokonaisinvestoinnin arvo nousee lä­hes 20 miljoonaan euroon, josta ensimmäisen vaiheen osuus on 10–12 miljoonaa.

Hopeakiven kenttä kesällä 2022

Lisää raiteita, puitteet myös merituulivoimalle

Osa EU-rahoituksesta käytetään takautuvas­ti Hopeakiven satamassa jo tehtyihin inves­tointeihin.

– Laituripidennys on valmis ja viimeiset asfaltoinnit valmistuvat tämän syksyn aika­na. Osa laiturista on jo 14,2 metrin kulkusy­vyydessä, minkä lisäksi Hopeakivellä on optio alusten kytkemiselle maasähköön. Maasähkö vähentää sa­tamassa olevien alusten ilmastopäästöjä, koska säh­kön tuottamiseen ei silloin tarvita alusten apukoneita. Päästöjä pienentävät myös syksyllä tehtävät sähkökyt­kennät, joiden ansiosta uusimman Gottwald-nosturin käyttö tapahtuu sähköllä polttomoottorin sijasta, Tapio Lampinen kertoo.

Uutta kenttäaluetta Hopeakiven satamaan valmis­tuu lähes 4 hehtaaria. Alueesta osa on jo asfaltoitu tai odottaa asfaltointia, ja osa on täyttövaiheessa. Satama­kentän laajentaminen on mittava kiertotaloushanke. Ympäristöluvan mukaisesti rakentamiseen käytetään muun muassa Kokkolan kaupungin rakennuskohteista saatavia ylimääräisiä maa-aineseriä sekä kiviä, asfalt­ti-, sementti- ja tiilijakeita ja Kokkolan Voiman voima­laitokselta saatavaa tuhkaa.  

– Viimeiset alueet valmistuvat vuoden 2024 aikana, minkä jälkeen Hopeakiven satamassa on kenttäaluetta yhteensä noin 15 hehtaaria. Se tarjoaa meille mahdol­lisuudet esimerkiksi merituulivoimakomponenttien vastaanottamiseen ja varastointiin, Lampinen sanoo.

Uutta raidetta turvalaitteineen rakennetaan sekä ny­kyisen raiteen jatkoksi, että sen viereen lisäraiteeksi. Raiderakentamisen myötä satamassa pystytään lisää­mään varastointikapasiteettia sekä viemään varastoin­tia ja kuljetuksia katettuihin tiloihin, mikä puolestaan vähentää pölyhaittoja.

”Kokkolan Satama on vahva taloudellinen toimija

EU-rahoitus suunnattiin Kokkolan Satamalle Verkko­jen Eurooppa-välineen (Connectin Europe Facility, CEF) kautta. CEF-ohjelmasta tuetaan TEN-T-verkon liikenne­hankkeita, ja Suomessa rahoitusta myönnettiin sekä ydin- että kattavan verkon hankkeille.

– Konsulttitoimisto Wega oli meille rahoitusproses­sissa isona apuna esimerkiksi hakemusta laadittaessa. EU näki meidän hakemuksessamme monia vahvuuk­sia, kuten kilpailutuksissa tarvittavat selkeät ja valmiit prosessit. Kokkolan Satama arvioitiin myös taloudelli­sesti vahvaksi toimijaksi, minkä lisäksi Power-4-Futu­re-hankkeen katsottiin edistävän niin EU:n yleistavoit­teita kuin TEN-T-verkon tavoitteita, Vuokko Kalliokoski kertoo.

EU-rahoituksesta osa maksetaan saman tien ja loput kolmessa erässä, joista viimeinen vuonna 2026, hyväk­syttyjen kustannusten perusteella.

Kyltti viestii EU -rahoituksesta.

POWER-4-FUTURE – Karleby Hamn utvecklar hållbara infrastrukturprojekt

POWER-4-FUTURE-projektet utvecklar infrastrukturen i Karleby Hamn i Silverstens- och Stamhamnen för att möta de växande transportbehoven.

I projektet kommer hamnområdet Silverstenshamnen att utvecklas för att möta kraven för transporterna av vindkraftverk. En ny kaj byggs i hamnområdet och ett nytt lasthanteringsområde bakom kajen. Godstransporter mot inlandet kommer att främjas genom att bygga ut och förlänga befintliga järnvägar. Cirka 1 450 meter nya spår kommer att byggas.

Dessutom planeras en ny kajplats och en ro-ro-ramp för bl.a långtradar trafik i Stamhamnen.  Den nya ro-ro-trafiken kommer att betjäna flera industrier både i närheten av hamnen och i ett större område i mellersta och norra Finland.

POWER-4-FUTURE-projektet är med på listan över projekt som beviljas medfinansiering från EU:s Connecting Europe Facility (CEF) program. Förhandlingarna om bidragsavtalen har inletts.

POWER-4-FUTURE-projektet påbörjades i januari 2021 och kommer att slutföras i slutet av 2025. Den totala budgeten för projektet är cirka 9,8 miljoner euro, varav EU har beviljat CEF-medfinansieringen på cirka 3,0 miljoner euro.

G-4ZN8NKFKBQ