-8 °C

6 m/s (Southeast)

+10 cm

Crane Services

Silverstone Port Cranes
  Hoisting capacity
Gottwald 140 ton
Silverstone Crane 8 ton
Big Ida (Iso-Iita) 40 ton
General Port Cranes
  Hoisting capacity
Crane 1 8 ton
Crane 2 8 ton
Mantsinen 120 20 ton
AWT Nosturi 50 ton
Essemko 15 ton
Deep Port Cranes
  Hoisting capacity
Mantsinen 120 20 ton
Nora 28 ton
Transporter loader n. 1000 ton/h
Atlant 1 40 ton
Günter 40 ton
Sven 50 ton
Karsten 50 ton
Atlant 2 40 ton