-8 °C

8 m/s (Northeast)

-36 cm

Crane Services

Silverstone Port Cranes
  Hoisting capacity
Gottwald 140 ton
Gottwald 2 150 ton
Silverstone Crane 8 ton
Big Ida (Iso-Iita) 40 ton
General Port Cranes
  Hoisting capacity
Crane 1 8 ton
Crane 2 8 ton
Mantsinen 120 20 ton
AWT Nosturi 50 ton
Essemko 15 ton
Deep Port Cranes
  Hoisting capacity
Mantsinen 200 ES
Mantsinen 120 ES
Nora 28 ton
Transporter loader n. 1000 ton/h
Atlant 1 40 ton
Günter 40 ton
Sven 50 ton
Karsten 50 ton
Atlant 2 40 ton
G-4ZN8NKFKBQ